Deklaracja dostępnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ BASENU


Wstęp:

GOSiR zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.basengniezno.pl/.

 

Data publikacji strony internetowej: 2002-03-13
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-16

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

• brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków, które z czasem będą uzupełniane w miarę możliwości podmiotu
• część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR)
• pliki PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.)

 

Wyłączenia:

• filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-19
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą wyznaczoną w GOSiR do kontaktu jest p.Marlena Majchrzak, tel.(61)424-86-05, e-mail: marketing@gosir.gniezno.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

                                                                                                                                                        Dyrektor GOSiR
                                                                                                                                                       Jacek Mańkowski
Gniezno, dnia 19.03.2021 roku

 

 

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ w GOSiR


Sport dostępny:
* Jednym z celów, do których dążymy, jest uczynienie z Ośrodka miejsca dostępnego dla jak najszerszego grona odbiorców. Dlatego też staramy się, w miarę możliwości dostosowywać istniejące obiekty, a przy budowie nowych obiektów dbać o zapewnienie odpowiednich warunków i wyposażenia aby przygotować obiekt i organizować zajęcia oraz współuczestniczyć w organizacji wydarzeń, których celem jest otwarcie Ośrodka na wszystkich, z uwzględnieniem osób o indywidualnych potrzebach, uwzględniając w tym osoby z niepełnosprawnością ruchu, wzroku i słuchu. Adresatami naszych działań są również odbiorcy z innymi niepełnosprawnościami, a także seniorzy oraz rodziny z dziećmi.
* Planując, organizując lub współorganizując wydarzenie na naszych obiektach dla osób o szczególnych potrzebach kontaktujemy się z partnerami, za pośrednictwem osób (koordynatora i zespołu osób do spraw dostępności), które pomogą przygotować wydarzenie oraz poinformują o wszelkich udogodnieniach i ewentualnych trudnościach, a także udzielą zainteresowanym niezbędnej pomocy.
* Informacje na temat działalności Ośrodka można pozyskać także z naszych stron internetowych (www.basengniezno.pl, www.gosir.gniezno,pl, www.hotel-lech.pl), które zostały dostosowane do dostępności cyfrowej, niektóre obiekty świadczą usługę dostępu do WI-FI
* Na obiektach Ośrodka pomocą służą pracownicy, przygotowani w zakresie obsługi klientów w różnych grupach wiekowych i z różnymi dysfunkcjami.
* Wszelkie potrzebne informacje oraz pomoc można uzyskać również telefonicznie, korespondencyjnie, podczas umówionego spotkania lub pobytu w obiekcie m.in. w biurach kierowników, w kasie biletowej, szatni, recepcji, w pomieszczeniu pracowników obsługi. Spotkania i rozmowy mogą być przeprowadzane w obecności tłumacza posługującego się polskim językiem migowym, po wcześniejszym umówieniu wizyty, a osoby niesłyszące mogą porozumiewać się z naszym pracownikiem pisemnie.
* Gdy wejście dla osób poruszających się na wózkach może być trudne do pokonania samodzielnie, nasz pracownik służy pomocą.
* W uzasadnionych przypadkach dopuszczamy wstęp na wybrany obiekt lub do budynku z psem asystującym.
* Dojazdy i dojścia do obiektów i budynków, a ciągi komunikacyjne na terenie większości obiektów wykonane są z asfaltu i/lub/albo z kostki betonowej umożliwiając poruszanie się na wózkach.
* Przy obiektach i budynkach zlokalizowane są, a w nowych będą miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych.
* Obecnie obiekty nie są wyposażone w pętle indukcyjne, w oznaczenia kontrastowe, ani w opisy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, a oznaczenia w alfabecie Braille'a mają tylko szatnia i natrysk dla osób niepełnosprawnych na basenie. W projektach nowych inwestycji Ośrodek będzie uwzględniać w/w zadania zgodnie z potrzebami, a w miarę posiadanych środków uzupełniać oznaczenia na obiektach istniejących.
* Na obiektach stosowane są stałe i przenośne systemy nagłośnienia, za pomocą których przekazywane są komunikaty. Na akwenach wodnych wykorzystuje się także komunikaty akustyczne (tuba, gwizdek). W planach jest doposażenie istniejących i wyposażenie nowych obiektów – zgodnie z wymogami prawa - w niezbędny sprzęt, urządzenia i oznakowanie ułatwiające poruszanie się osób o specjalnych potrzebach.
* Większość z obecnych obiektów i budynków ma co najmniej jedno wejście przystosowane dla osób poruszających się na wózkach, toaletę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, podjazdy z poręczami lub podjazdy bez poręczy lub nie ma barier w ruchu poziomym albo są one łatwe do pokonania z pomocą osób trzecich. Obiekty sportowe z kondygnacją posiadają windy dla niepełnosprawnych, a basen rekreacyjny windę do opuszczania niepełnosprawnego do niecki.
* Na terenie wszystkich obiektów i budynków występują strefy wypoczynku dla seniorów, dzieci i osób z różnymi dysfunkcjami (np. krzesła, ławeczki, siedziska, trybuny, hole obiektów) lub bez problemu można takie strefy zorganizować
* Osoby o specjalnych potrzebach uprawnione są do wykupienia biletu ulgowego a w uzasadnionych przypadkach do dodatkowego wparcia. Podstawą do skorzystania z ulg i wsparcia jest okazanie się klienta dokumentem uprawniającym do zastosowania ulgi lub wsparcia np. zaświadczenie o niepełnosprawności, karty rabatowe, benefity, dowód, legitymacja, zalecenia lekarskie, wniosek o współorganizację wydarzenia.

 

Obiekty i budynki:

KOMPLEKS – BASEN KRYTY, SALA SPORTOWA, KORTY TENISOWE, ADMINISTRACJA – ul.Bł.Jolenty 5
* obiekt powstał w 1969 roku, w latach 1994-1997 zmodernizowano basen sportowy, a w latach 2005-2007 został rozbudowany i przebudowany i oddany do użytku w 2007 roku
* basen, sala sportowa oraz biura administracji zlokalizowane są w piętrowym budynku w dolnej kondygnacji, na tym samym poziomie usytuowane są też sauny, siłownia i kawiarnio-widownia, natomiast sale rekreacji i rehabilitacji funkcjonują na piętrze, cały kompleks uzupełniają także korty tenisowe i hotel
* do całego kompleksu prowadzi utwardzona droga asfaltowa oraz utwardzone chodniki wykonane z kostki betonowej
* do wejścia głównego i wejść bocznych budynku basenowego i do kortów tenisowych prowadzą utwardzone drogi i dojścia wykonane z kostki betonowej, krawężniki chodników są obniżone, ale w niektórych miejscach może być konieczna pomoc osobie na wózku inwalidzkim
* miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych usytuowane są w bliskiej odległości od wejścia głównego na basen i wejść bocznych do sali sportowej, siłowni, kawiarnio-widowni, biur administracji i na korty tenisowe, na terenie kompleksu przy kawiarni jest też miejsce parkowania rowerów
* przy wejściu głównym na basen obok schodów jest podjazd/zjazd dla wózków inwalidzkich z poręczami
* w holu głównym basenu zlokalizowana jest szatnia ogólnodostępna obsługiwana przez pracowników, którzy służą pomocą i udzielają wszelkich informacji, ponadto jest tu toaleta dla niepełnosprawnych oraz kasa biletowa, której obsługa także służy pomocą i udziela informacji, z holu na tym samym poziomie prowadzi korytarz do kawiarnio-widowni
* tuż za wejściem głównym na basen zlokalizowana jest winda dla osób niepełnosprawnych prowadząca na piętro budynku, na piętro prowadzą także schody
* na parterze budynku, na posadzce jest oznakowany ciąg komunikacyjny dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych, prowadzący od kasy biletowej do szatni dla osób niepełnosprawnych i dalej do siłowni
* wejście do szatni dla niepełnosprawnych oraz natrysk są oznakowane alfabetem Braille'a, szatnia posiada na wyposażeniu toaletę dla niepełnosprawnych zlokalizowaną przy pomieszczeniu natrysków, krzesła, wózek inwalidzki, kozetkę, szafki ubraniowe ze stałym mocowaniem do ściany, przy natryskach są uchwyty, a na ścianie poręcze prowadzące do wejścia na halę basenową, na którą wejście zostało pozbawione barier poziomych
* siłownia została wyposażona w zjazd/podjazd dla wózków inwalidzkich z poręczami
* na piętrze budynku, na posadzce jest oznakowany ciąg komunikacyjny dla potrzeb osób niedowidzących i niewidomych, prowadzący do sal rekreacji i rehabilitacji, ciąg komunikacyjny posiada tez poręcze i jest wolny od barier poziomych co umożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim
* przy niecce basenu dla niepływających i niepełnosprawnych jest winda z krzesłem dla osób niepełnosprawnych, a w niecce basenowej uchwyty i poręcze dla niepływających i niepełnosprawnych
* przy wejściu bocznym na salę sportową obok schodów jest podjazd dla wózków inwalidzkich bez poręczy przez co osoba na wózku inwalidzkim może potrzebować wsparcia
* w szatniach sali sportowej brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach ale istnieje możliwość skorzystania z infrastruktury ogólnodostępnej w holu basenowym oraz z szatni basenowej dla niepełnosprawnych
* wejście do biur administracji prowadzi schodami z poręczą i nie ma tu podjazdu dla wózków inwalidzkich ale wjazd wózkiem jest z poziomu parteru poprzez wejście główne na basen, hol i korytarz na tym samym poziomie
* w administracji brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach ale istnieje możliwość skorzystania z infrastruktury na terenie basenu
* do administracji dopuszczony jest wstęp z psem asystującym
* z administratorem oraz z pracownikami kompleksu basenowego oraz administracji możliwy jest kontakt telefoniczny, korespondencyjny, a rozmowy mogą być prowadzone także w formie pisanej albo w obecności tłumacza posługującego się polskim językiem migowym, po wcześniejszym umówieniu wizyty, na terenie obiektu jest możliwy dostęp do WI-FI
* obiekt posiada stały system nagłośnienia hali basenowej, którym podawane są ważne komunikaty, w procesie komunikacji stosowane są także ratownicze sygnały akustyczne (gwizdki, tuba) oraz przenośny system nagłośnienia umożliwiający obsługę sali sportowej i sal na piętrze budynku basenowego
* strefy wypoczynku (siedziska holu basenowym, krzesła w szatni dla niepełnosprawnych, siedziska w strefie wejść do szatni, kawiarnio-widownia, krzesła w sali rekreacji, krzesła dla petentów w biurze administracji, siedziska na kortach tenisowych), możliwość zorganizowania stref zabaw dla dzieci w sali rekreacji, strefy wypoczynku dla użytkowników sali sportowej dostępne są w części basenowej
* uprawnionymi do zniżek za okazaniem właściwego dokumentu są: osoby niepełnosprawne, emeryci i renciści, posiadacze Karty seniora, Karty rodziny 3+, uczniowie i studenci do lat 26, weterani wojenni – bezpłatnie, dzieci do lat 3 – bezpłatnie
* propozycje programowe kompleksu to m.in: aquaaerobik i aquafit dla osób z nadwagą, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - od lat 6, rehabilitacja w wodzie i zajęcia rewalidacyjne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, nauka pływania dla dzieci od 3-5 lat, promocje dla dzieci i osób niepełnosprawnych, półkolonie zimowe i letnie z wykorzystaniem całej infrastruktury kompleksu, zawody pływackie dla wszystkich kategorii, kursy płetwonurkowania, wodny plac zabaw (na zamówienie), szkółka pływacka, kursy pływania, zajęcia sportowe, obozy, benefity, na sali sportowej wydarzenia i zawody sportowe w grach zespołowych, obozy, eventy charytatywne i festyny

 

HOTEL – ul.Bł.Jolenty 5
* obiekt został wybudowany w 1992 roku a oddany do użytku w 1993 roku
* jednostki mieszkalne, restauracja i toalety ogólnodostępne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
* dojazd i dojście do wejścia głównego hotelu są utwardzone i wykonane z kostki betonowej, krawężniki chodników obniżone, ale przy wejściu na chodnik z parkingu może być konieczna pomoc osobie na wózku inwalidzkim
* miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych na parkingu hotelowym usytuowane są w bliskiej odległości od wejścia głównego do hotelu
* do wejścia głównego w hotelu prowadzą tylko schody z poręczą co utrudnia wejście do obiektu osobom na wózkach inwalidzkich, ale przed schodami zlokalizowano sygnalizator dźwiękowy w celu przywołania pracownika, który posłuży pomocą lub pomoc zorganizuje
* w hotelu dopuszczony jest wstęp z psem asystującym
* z administratorem oraz z pracownikami hotelu możliwy jest kontakt telefoniczny, korespondencyjny, a rozmowy mogą być przeprowadzane także w formie pisanej albo w obecności tłumacza posługującego się polskim językiem migowym, po wcześniejszym umówieniu wizyty
* podczas pobytu w hotelu możliwa jest pomoc pracownika w dostępie do dolnej i górnej kondygnacji obiektu lub w zakresie serwowania posiłków do pokoju
* możliwa jest łączność telefoniczna z jednostki mieszkalnej do recepcji i restauracji oraz odwrotnie, na terenie obiektu jest możliwy dostęp do WI-FI
* strefy wypoczynku zlokalizowane w holu recepcyjnym hotelu (fotele) oraz w jednostkach mieszkalnych (krzesła) i przed hotelem (ławeczki)
* hotel świadczy usługi w zakresie imprez rodzinnych i okolicznościowych, spotkań, konferencji, obozów, realizacji grouponów i benefitów

 

KĄPIELISKO WINIARY – ul.Łazienki
* kąpielisko jest udostępniane na sezon letni z początkiem wakacji letnich i funkcjonuje do 31 sierpnia
* możliwy jest dojazd autem i dojście do plaży (płyty ażurowe) i zejście do wody ale w przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich konieczne jest udzielenie pomoc gdyż brak jest utwardzonych dojść do wody
* kąpielisko nie posiada toalet dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
* kąpielisko ma wydzielone strefy dla pływających, niepływających i małych dzieci, a także pomosty z podjazdem oraz przebieralnie, które nie są dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich
* obsługa ratownicza kąpieliska służy pomocą, a w procesie komunikacji z plażowiczami wykorzystuje tubę dźwiękową i gwizdki, natomiast rozmowy z osobami niepełnosprawnymi mogą być przeprowadzane także w formie pisanej,
* z administratorem możliwy jest kontakt telefoniczny, korespondencyjny, a rozmowy mogą być przeprowadzane także w formie pisanej albo w obecności tłumacza posługującego się polskim językiem migowym, po wcześniejszym umówieniu wizyty
* na kąpielisku istnieje możliwość montażu przenośnego systemu nagłośnienia,
* za strefę wypoczynku obok plaży służą także ławeczki parkowe
* na terenie kąpieliska organizowane są eventy charytatywne, festyny i pokazy ratownicze

 

KOMPLEKS BASENÓW ODKRYTYCH – ul.Spokojna
* kompleks został oddany do użytku w sezonie letnim 2021 roku
* dojazd do kompleksu odbywa się drogą asfaltową, a dojścia do kompleksu i na terenie kompleksu są utwardzone i wykonane z kostki betonowej
* istnieje możliwość skorzystania z utwardzonego parkingu szutrowego usytuowanego tuż obok przy placu zabaw lub z parkingów dedykowanych HWS1 i HWS2, możliwy jest także dojazd rowerem, na obiekcie wyznaczono miejsce parkowania rowerów
* budynek zaplecza sanitarnego jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych, a poziom posadzki budynku umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym bezpośrednio z otaczającego terenu z wykorzystaniem projektowanych spadków terenowych
* kompleks posiada wydzielone strefy dla pływających, niepływających i małych dzieci, a także pomosty, pochylnie przy pomostach basenowych, umożliwiające dostęp do każdego z basenów osobom na wózkach inwalidzkich oraz przebieralnie
* baseny nadzorowane są przez ratowników
* z administratorem oraz z pracownikami obsługującymi kompleks możliwy jest kontakt telefoniczny, korespondencyjny, a rozmowy mogą być przeprowadzane także w formie pisanej albo w obecności tłumacza posługującego się polskim językiem migowym, po wcześniejszym umówieniu wizyty
* na obiekcie funkcjonuje system przenośnego nagłośnienia, którym podawane są ważne komunikaty,
* strefę wypoczynku stanowi plaża i ławeczki, ale istnieje też możliwość skorzystania z infrastruktury placu zabaw usytuowanego tuż przy kompleksie
* kompleks oferuje możliwość organizacji zajęć indywidualnych, a także zajęć zorganizowanych oraz eventów charytatywnych, festynów i animacji

 

HWS1 – ul.Sportowa 3
* obiekt był budowany w latach 2015-2018 i oddany do użytku w 2018 roku
* hala jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
* dojazd i dojście do hali są utwardzone i wykonane z kostki betonowej, krawężniki chodników są obniżone, brak barier w ruchu poziomym
* na parkingach po obydwóch stronach hali są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane w bliskiej odległości od wejść głównych, na parkingu głównym jest też miejsce parkowania rowerów
* na parterze hali zlokalizowano toalety ogólnodostępne dla potrzeb osób niepełnosprawnych
* na piętro budynku prowadzą dwie windy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, brak barier poziomych na piętrze umożliwia oglądanie widowiska z poziomu górnej części wszystkich trzech trybun

* z administratorem oraz z pracownikami obiektu możliwy jest kontakt telefoniczny, korespondencyjny, a rozmowy mogą być przeprowadzane także w formie pisanej albo w obecności tłumacza posługującego się polskim językiem migowym, po wcześniejszym umówieniu wizytyz pracownikami hali możliwy jest kontakt telefoniczny, korespondencyjny, a rozmowy mogą być przeprowadzane także w formie pisanej albo w obecności tłumacza posługującego się polskim językiem migowym, po wcześniejszym umówieniu wizyty, na terenie obiektu jest możliwy dostęp do WI-FI
* hala wyposażona jest w stały system nagłośnienia, którym podawane są ważne komunikaty
* strefy wypoczynku zlokalizowane są w holu i w biurach obiektu (siedziska, krzesła), istnieje możliwość zorganizowania stref zabaw dla dzieci na terenie hali w trakcie wydarzenia
* obiekt oferuje różnorodne wydarzenia, imprezy i zajęcia m.in. ściankę wspinaczkową, zajęcia ze sztuk walki, kort squosha, siłownie, wydarzenia sportowe w grach zespołowych, w dyscyplinach indywidulanych, wydarzenia kulturalne (kabarety, koncerty) targi, eventy charytatywne, festyny, zajęcia sportowe i obozy

 

HWS2 - ul.Sportowa 5 i PLAC ZABAW, w tym siłownia plenerowa - ul.Spokojna
* hala została oddana do użytku w 1983 roku
* bezpośredni dojazd i dojście do hali są utwardzone i wykonane z kostki betonowej, brak barier w ruchu poziomym
* parking usytuowany jest przy hali blisko wejścia bocznego prowadzącego na trybunę, ale stanowiska parkingowe dla osób niepełnosprawnych dostępne na pobliskim parkingu przy HWS1 skąd dojazd na wózku inwalidzkim do HWS2 z uwagi na długi podjazd wymaga udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej
* hala nie ma toalet ogólnodostępnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich ale istnieje taka toaleta przy jednym z pomieszczeń szatniowych
* trybuny nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich ale istnieje możliwość obserwowania wydarzenia z poziomu parkietu w strefie usytuowanej w miejscu wejścia na halę od strony holu
* z administratorem oraz z pracownikami hali możliwy jest kontakt telefoniczny, korespondencyjny, a rozmowy mogą być przeprowadzane także w formie pisanej albo w obecności tłumacza posługującego się polskim językiem migowym, po wcześniejszym umówieniu wizyty, na terenie obiektu jest możliwy montaż dostępu do WI-FI
* hala wyposażona jest w stały system nagłośnienia, którym podawane są ważne komunikaty
* strefy wypoczynku zlokalizowane w holu hali (siedziska), istnieje możliwość zorganizowania stref zabaw dla dzieci w trakcie wydarzenia
* hala oferuje wydarzenia i imprezy sportowe w grach zespołowych, w dyscyplinach indywidualnych, targi, eventy charytatywne, festyny, zajęcia sportowe i obozy
* w niedalekiej odległości od hali, w latach 2018-2019 powstał plac zabaw, w tym siłownia plenerowa, przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych, do których prowadzi dojazd asfaltowy, a dojście jest utwardzone z kostki betonowej, przy obiektach zlokalizowany jest utwardzony parking szutrowy, są miejsca parkowania rowerów oraz miejsca wypoczynku w postaci ławeczek parkowych, obiekty są dozorowane przez pracowników HWS2
* przy ul.Sportowej/ul.Spokojnej planuje się budowę boiska do sportów plażowych zgodnie z wymogami właściwych związków sportowych (PZS i ZPR), obiekt ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, powierzchnie wokół boiska mają umożliwić bezpieczny dostęp do obiektu ze stref publicznych (chodników i parkingu) dla osób z dysfunkcjami ruchu, na istniejącym parkingu (stycznym do obiektu) mają być wydzielone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, obiekt ma być wyposażony w stojaki rowerowe, miejsca wypoczynku (ławeczki) oraz w regulaminy i tablice informacyjne dla niewidzących i słabowidzących oraz oznaczenia lokalizacji wyjść i toalet, obiekt ma być dozorowany przez pracowników GOSiR służących pomocą

 

STADION HOKEJA NA TRAWIE – ul.Sportowa
* obiekt został wybudowany w latach 1995-1997 i oddany do użytku w 1997 roku, a w latach 2014-2015 został zmodernizowany
* obiekt usytuowany jest pomiędzy HWS1 i HWS2 i prowadzą do niego utwardzone ciągi komunikacji pieszej i kołowej dedykowane ww. halom, ponadto istnieje możliwość wykorzystania infrastruktury HWS1 i HWS2 dla potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami
* parkingi dedykowane HWS1 i HWS2 są wykorzystywane do obsługi stadionu
* obsługa obiektu sprawowana jest przez pracowników HWS1 i HWS2 i obowiązują tu tożsame formy komunikacji
* trybuny stadionu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, ale istnieje możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim na teren przy trybunach poprzez bramę techniczną i oglądanie widowiska z poziomu płyty stadionu gdzie występuje brak barier w ruchu poziomym, istnieje także możliwość oglądania widowiska z góry z poziomu usytuowania HWS2 gdzie także występuje brak barier w ruchu poziomym
* stadion wyposażony jest w stały system nagłośnienia, którym podawane są ważne komunikaty
* istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych stref wypoczynku i stref zabaw dla dzieci przed HWS2 w trakcie wydarzenia
* obiekt oferuje wydarzenia w grach zespołowych, festyny, zajęcia sportowe i obozy

 

STREFA REKREACJI (boisko piłkarskie i dwa place zabaw) – ul.Sikorskiego
* strefa została oddana do użytku w czerwcu 2021, jest ogólnodostępna i przeznaczona przede wszystkim dla mieszkańców osiedla
* dojazd i dojścia do strefy są utwardzone i pozbawione barier poziomych - asfaltowe i z kostki betonowej
* na terenie strefy są utwardzone drogi dojścia do boiska i urządzeń zabawowych na placach zabaw
* poruszanie się po placu zabaw na wózku inwalidzkim wymaga udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej
* na terenie strefy zlokalizowane są parkingi oraz miejsca parkowania rowerów, wyznaczono też miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
* z administratorem możliwy jest kontakt telefoniczny, korespondencyjny, a rozmowy mogą być przeprowadzane także w formie pisanej albo w obecności tłumacza posługującego się polskim językiem migowym, po wcześniejszym umówieniu wizyty
* na terenie strefy istnieje możliwość montażu przenośnego nagłośnienia
* strefy wypoczynku zlokalizowane są przy boisku i na placu zabaw (ławeczki),
* strefa oferuje możliwość organizacji zajęć indywidualnych, a także zorganizowanych zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz festynów


STADION PIŁKARSKI – ul.Strumykowa 8
* obiekt powstał w 1974 roku, a w administracji GOSiR jest od 2006 roku, w roku latach 2010-2011 wybudowano pawilon szatniowy oddany do użytku w 2011 roku
* bezpośredni dojazd i dojście do stadionu są utwardzone i wykonane z asfaltu, ciągi komunikacji na terenie stadionu wykonane z asfaltu i kostki betonowej, brak większych barier w ruchu poziomym, ale przy krawężnikach chodników prowadzących z parkingu na obiekt oraz na obiekcie, które prowadzą do pawilonu osoba na wózku inwalidzkim może wymagać pomocy
* na parkingu usytuowanym obok stadionu wydzielono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, które zlokalizowane jest blisko kas i wejścia, na terenie obiektu wydzielono też miejsce parkowania rowerów
* pawilon szatniowo-socjalny na stadionie przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych, brak w nim barier w ruchu poziomym, obiekt posiada toaletę ogólnodostępną dla osób niepełnosprawnych, na terenie pawilonu jest możliwy dostęp do WI-FI
* trybuny obiektu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, nie ma też możliwości wjazdu na koronę stadionu, jednak oglądanie widowiska jest możliwe z poziomu płyty stadionu np. w miejscu usytuowania małej trybuny VIP przy pawilonie gdzie występuje brak barier w ruchu poziomym
* z administratorem oraz z pracownikami stadionu możliwy jest kontakt telefoniczny, korespondencyjny, a rozmowy mogą być przeprowadzane także w formie pisanej albo w obecności tłumacza posługującego się polskim językiem migowym, po wcześniejszym umówieniu wizyty
* stadion nie jest wyposażony w stały system nagłośnienia ale jest montowane przenośne nagłośnienie, którym podawane są ważne komunikaty
* strefy wypoczynku zlokalizowano przy pawilonie (ławeczki), istnieje też możliwość zorganizowania dodatkowych stref wypoczynku (ławeczki) i strefy zabaw dla dzieci w trakcie wydarzenia
* stadion oferuje organizację wydarzeń sportowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych w grach zespołowych, eventy charytatywne, festyny i zajęcia sportowe

 

STADION ŻUŻLOWY – ul.Wrzesińska 27-29
* obiekt powstał w 1929 roku, a sport żużlowy pojawił się tu po 1950 roku, a w administracji GOSiR jest od 2009 roku, w latach 2009-2013 obiekt poddano modernizacji
* bezpośredni dojazd i dojście do stadionu, w tym do kas i wejść są utwardzone i wykonane z asfaltu, a ciągi komunikacji na terenie obiektu są asfaltowe, za wyjątkiem schodów prowadzących na koronę stadionu, które wykonano z kostki betonowej, brak jest większych barier w ruchu poziomym ale przy podjazdach na koronę stadionu osoba na wózku inwalidzkim może wymagać udzielenia pomocy
* na terenie stadionu przy wejściu do biur wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
* obok stadionu i w bliskiej odległości od kas i wejść na obiekt zlokalizowany jest duży parking z wyznaczonym miejscem parkowania rowerów
* zadaszona trybuna kryta z siedziskami nie jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, na trybunę prowadzą tylko schody z poręczą
* pomieszczenia administracyjno-biurowe usytuowane pod trybuną krytą przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych, brak w nich barier w ruchu poziomym, obiekt jest wyposażony w toaletę ogólnodostępną dla osób niepełnosprawnych
* dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich istnieje możliwość wjazdu na koronę stadionu co wymaga wsparcia osoby trzeciej z uwagi na długie podjazdy, na koronie wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
* z administratorem oraz z pracownikami stadionu możliwy jest kontakt telefoniczny, korespondencyjny, a rozmowy mogą być przeprowadzane także w formie pisanej albo w obecności tłumacza posługującego się polskim językiem migowym, po wcześniejszym umówieniu wizyty, na terenie stadionu jest możliwy dostęp do WI-FI
* stadion jest wyposażony w stały system nagłośnienia, którym podawane są ważne komunikaty
* strefy wypoczynku zlokalizowano w trybunie krytej (krzesła i kanapy), istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych stref wypoczynku podczas wydarzeń
* stadion oferuje organizację wydarzeń i zawodów sportowych, koncerty, hipodrom, lodowisko, eventy charytatywne, festyny i zajęcia sportowe


ORLIKI: nr 1 - ul.Strumykowa 8, nr 2 - ul.Mała 2-4, nr 3 – ul.Wrzesińska 49, nr 4 – ul.Biskupińska, PLACE ZABAW przy Orliku nr 2 i nr 4, BOISKO do p.nożnej i rugby przy Orliku nr 1, SKATEPARK i PUMPTRACK przy Orliku nr 3
* obiekty Orlik były budowane i oddawane do użytku w latach 2008-2012
* przy Orliku nr 1 w 2014 roku oddano do użytku budowane w latach 2013-2014 boisko do piłki nożnej i rugby, dojazd i dojścia do tego obiektu są utwardzone, a przy jednym z wejść zamontowano zjazd/podjazd z poręczami, wejście na to boisko możliwe jest także bezpośrednio z Orlika i pozbawione jest barier poziomych, użytkownicy boiska mogą korzystać z infrastruktury Orlika
* przy Orliku nr 2 w 2016 roku oddano plac zabaw, na który wjazd na wózku inwalidzkim z terenu boiska Orlika wymaga udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej, a od wejścia z ulicy prowadzi do placu utwardzony chodnik z kostki betonowej, przy którym w 2017 roku powstała siłownia plenerowa, na teren której można wejść także z Orlika, użytkownicy placu zabaw i siłowni mogą korzystać z infrastruktury Orlika
* przy Orliku nr 3 w 2014 roku powstał skatepark, a w 2017 roku tor rowerowy pumptrack, do których prowadzi utwardzona droga dojścia wykonana z płyty chodnikowej, obiekty przeznaczone są dla skaterów na rolkach, deskorolkach, rowerach i hulajnogach i są funkcjonalnie połączone, obiekty nie są przeznaczone dla osoby na wózku inwalidzkim, istnieje możliwość skorzystania z infrastruktury Orlika
* przy Orliku nr 4 w 2016 roku zlokalizowano plac zabaw dla dzieci z utwardzoną nawierzchnią chodnika prowadzącą do urządzeń i z podjazdami do urządzeń, do którego wejście prowadzi przez teren Orlika, użytkownicy mogą korzystać z infrastruktury Orlika
* dojazdy i dojścia do Orlików są utwardzone - asfaltowe i z kostki betonowej
* dostęp do pawilonów szatniowo-socjalnych na Orlikach pozbawiony jest barier poziomych, a tam gdzie wystąpiły zamontowano podjazdy z poręczami, w pawilonach są toalety dla osób niepełnosprawnych,
* przy wszystkich Orlikach zlokalizowane są parkingi oraz miejsca parkowania rowerów, a przy Orlikach nr 2 i nr 4 wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
* z administratorem oraz z pracownikami Orlików możliwy jest kontakt telefoniczny, korespondencyjny, a rozmowy mogą być przeprowadzane także w formie pisanej albo w obecności tłumacza posługującego się polskim językiem migowym, po wcześniejszym umówieniu wizyty
* na Orlikach istnieje możliwość montażu przenośnego nagłośnienia, którym podawane są ważne komunikaty
* strefy wypoczynku zlokalizowane na terenie kompleksów Orlik, na palcach zabaw i w strefach aktywności (siedziska, ławeczki),
* Orliki oferują zajęcia i imprezy m.in. zawody sportowe w grach zespołowych, eventy charytatywne, festyny i zajęcia sportowe

 

BOISKO PIŁKARSKIE - ul.Czeremchowa
* obiekt został oddany do użytku w 2018 roku i funkcjonuje jako osiedlowe boisko ogólnodostępne (bez obsługi), nie posiada pawilonu szatniowo-socjalnego oraz toalety dla osób niepełnosprawnych
* dojście do obiektu jest utwardzone, bez barier w ruchu poziomym, istnieje możliwość dojazdu rowerem, na obiekcie wyznaczono miejsce parkowania rowerów
* z administratorem boiska możliwy jest kontakt telefoniczny, korespondencyjny, a rozmowy mogą być przeprowadzane także w formie pisanej albo w obecności tłumacza posługującego się polskim językiem migowym, po wcześniejszym umówieniu wizyty
* na obiekcie istnieje możliwość montażu przenośnego nagłośnienia, którym podawane są ważne komunikaty
* strefa wypoczynku zlokalizowana jest na terenie obiektu (ławeczki)
* obiekt oferuje możliwość organizacji zajęć indywidualnych, a także zorganizowanych zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz festynów


CAŁOROCZNE CENTRUM SPORTU i REKREACJI (CCSiR), w tym tor speedrowerowy, boisko piłkarskie, tor rowerowy pumptrack) – ul.Parkowa
* w 2022 oddano CCSiR po rozbudowie
* dojazd i dojście do CCSiR jest możliwe z czterech stron: drogą asfaltową, drogą z płyt betonowych, drogą z kostki betonowej i alejami parkowymi, dojścia są wykonane z kostki betonowej (chodniki) lub utwardzone (alejki parkowe)
* istnieje możliwość skorzystania z parkingów na terenie pobliskiego centrum handlowego, do CCSiR możliwy jest także dojazd rowerem i jego zaparkowanie
* utwardzenia nawierzchni gruntu na terenie kompleksu zostały wykonane z kostki betonowej bez progów i stopni, umożliwiając poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich
* w pawilonie szatniowo-socjalnym znajduje się ogólnodostępna toaleta dla niepełnosprawnych
* z administratorem oraz z pracownikami CCSiR możliwy jest kontakt telefoniczny, korespondencyjny, a rozmowy mogą być przeprowadzane także w formie pisanej albo w obecności tłumacza posługującego się polskim językiem migowym, po wcześniejszym umówieniu wizyty
* strefy wypoczynku w CCSiR to ławeczki parkowe i trybuna
* CCSiR oferuje możliwość organizacji zajęć indywidualnych, a także zorganizowanych zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz festynów

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności architektonicznej:
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16 września 2022 roku


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną w GOSiR do kontaktu jest Z-ca Dyrektora GOSiR p.Marek Lisiecki - Koordynator do spraw dostępności, tel. 502-129-615, e-mail: m.lisiecki@gosir.gniezno.pl. Wnioski o udostępnienie informacji oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres biura GOSiR, ul. Bł.Jolenty 5, 62-200 Gniezno, adres e-mail: biuro@gosir.gniezno.pl, tel. (61) 424-86-00.


Informacje na temat procedury:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności architektonicznej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać alternatywnego sposobu dostępu, na przykład prosząc o udzielenie pomocy, o wskazanie osoby, która udzieli pomocy, o obecność tłumacza posługującego się polskim językiem migowym, o wprowadzenie konkretnych udogodnień. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaką formę pomocy lub udogodnienie chodzi oraz sposób i formę preferowanego kontaktu oraz dogodny dla niej sposób przedstawienia informacji zwrotnej. Podmiot publiczny powinien udzielić – o ile to możliwe - pomocy doraźnej niezwłocznie lub w terminie nie dłuższym niż 3 dni. Natomiast informację na temat możliwości wprowadzenia określonych udogodnień podmiot publiczny udziela, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, a jeśli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy udzieli informacji, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności architektonicznej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności architektonicznej lub alternatywnego sposobu dostępu, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności architektonicznej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.)


                                                                                                                                               Dyrektor GOSiR
                                                                                                                                              Jacek Mańkowski


 treść została wydrukowana ze strony
https://www.basengniezno.pl/strona,.html